Det är dags att ta tillbaka 6:orna till mellanstadiet på

hela Tjörn

Skriv på namninsamlingen här >>

Namninsamlingen pågår fortfarande!

Happy Children

Vilka är vi och vad vill vi?

Under de senaste åren har en modell tillämpats där elever i årskurs 6 på Kållerkärr skola, Fridas Hage samt Myggenäs skola flyttats till högstadieskolan Häggvall.


Det finns starka argument för att behålla årskurs 6 inom ramen för mellanstadiet. Dessa rör sig om allt från pedagogisk kontinuitet och trygghet till likvärdighet i utbildningen och fysisk lärmiljö. Det är viktigt att vi som ett samhälle tar hänsyn till alla dessa aspekter för att fatta ett beslut som bäst gagnar våra barns utveckling och framtida framgångar.


Vi är en engagerad gemenskap och vår målsättning är tydlig:


För att säkra en gynnsam utbildningsmiljö och en rättvis utveckling för våra barn kräver vi att årskurs 6 återförs från Häggvallskolan till Myggenäs skola, Fridas Hage och Kållekärrs skola från och med läsåret 2024/2025.


Wavy or Zigzag Lines. Horizontal Thin Lines Wave. Dotted Line. Big Set Black Color. Vector Illustration.

Varför vi INTE vill att 6:orna ska gå på Högstadiet!

SOCIAL MOGNAD

Årskurs 6-elever är inte redo för högstadieomgivningen och dess potentiella riskfaktorer, inklusive exponering för tobak, alkohol, vejp och droger. En mellanstadiemiljö är mer anpassad till årskurs 6-elevernas mognadsnivå och erbjuder en tryggare och mer stödjande miljö. På Häggvall råder en högstadiekultur med allt vad det innebär. Det är inte en miljö som är anpassad för en 12-åring! Eftersom det heller inte finns den vuxennärvaro som finns på ett mellanstadium riskerar 12-åringarna att bli extra utsatta för påtryckningar.

BETYGEN!

Årskurs 6 är det första året då eleverna får betyg, det är viktigt att dessa betyg sätts av lärare som känner eleverna väl och har följt deras utveckling ifrån åk 4. Det ger eleven en större chans att uppleva att de lyckats om de får stanna i sin trygga miljö med den lärare som de har en etablerad relation till. Att få med sig en positiv upplevelse i ryggen av sina första betyg ger bättre förutsättningar inför framtida betyg. Systemet för bedömning av mellanstadiet och högstadiet är dessutom helt olika, det är två olika lärarutbildningar.

SAmmanhållen skolgång!

Svenska skolsystemets indelning i lågstadium, mellanstadium och högstadium är välgrundad och speglar också lärarutbildningens struktur. Vi kan bara anta att detta lutar sig på tung forskning, fakta och lång erfarenhet om hur våra barn utvecklas och lär sig bäst, samt i vilket stadie eleverna hör hemma! Idag är halva Tjörns kommun en avvikelse när det kommer till detta i och med att de plockar ut åk 6 från mellanstadiet och placerar dem i högstadiet.VIKTEN AV LEK & RÖRELSE!

Vi tycker att alla 12-åringar ska ha rätten att få vara barn och leka ett år till. Leken försvinner mer eller mindre den dagen en 12-åring sätter sin fot på högstadiet, eftersom kulturen på en högstadieskola skiljer sig avsevärt från kulturen på en mellanstadieskola. Föreläsningen - Hjärnan, skärmen och stillasittandet som kommunen bjöd in till i oktober talade tydligt om problematiken kring att välja stillasittande och skärm istället för rörelse. Lek och rörelse bidrar positivt till alla barns koncentration och inlärning och är en förutsättning för barn med just koncentration och inlärningssvårigheter. På Häggvall finns inget mobilförbud på rasten.


Likvärdig utbildning på hela Tjörn!

Beroende på vilken skola du går i på Tjörn kommer dina förutsättningar vara olika. Vissa åk 6 på Tjörn får lov att fullfölja sitt mellanstadiet och följa den genomarbetade läroplanen för åldersindelning som finns medans andra inte får samma förutsättningar. Det leder till att Tjörns kommun inte erbjuder en likvärdig utbildning. Ett av kommunens egen satta mål både inför 2023 & 2024 är just att leverera en likvärdig utbildning.

TRYGGHETEN!

Häggvallskolans överbelastning och brist på lämpliga utrymmen för yngre elever är betydande bekymmer Detta försvårar för personalen att uppmärksamma och hantera eventuella kränkningar och utanförskap, vilket resulterar i att många elever och föräldrar vittnar om en känsla av otrygghet. Eleverna ansvarar själv för sin tid på rasten och tillåts ha sin mobil efter eget tycke. Full tillgång till mobilen i en högstadiemiljö, inga rastvakter som leder gemensamma aktiviteter och en utomhusmiljö anpassad för högstadiet - slutsatsen blir mer stillasittande raster med mindre "social träning" i vuxnas närvaro.


Läs mer om våra argument här >>

Wavy or Zigzag Lines. Horizontal Thin Lines Wave. Dotted Line. Big Set Black Color. Vector Illustration.

Hur du kan hjälpa till!

Skriv under vår namninsamling

Stöd vår namninsamling och sprid den till andra. Ditt namn kan göra en stor skillnad.

Du kan skriva under här:

Skriv på namninsamlingen här >>

Hjälp oss sprida budskapet

Dela vårt budskap på sociala medier, informera dina nära och kära, och engagera din närhet. Ju fler som känner till vår sak, desto större blir vår påverkan.

Gå MED I vår FACEBOOKGRUPP

Gå med i vår Facebookgrupp för att hålla dig uppdaterad om de senaste utvecklingarna och hur du kan bidra. www.facebook.com/groups/tahem6orna


Kontakta politiker och tjänstemän

Skicka e-post till våra politiker och tjänstemän för att uttrycka din ståndpunkt i frågan.

Här hittar du kontaktuppgifter >>

Wavy or Zigzag Lines. Horizontal Thin Lines Wave. Dotted Line. Big Set Black Color. Vector Illustration.

En ny skolstruktur är INTE lösningen för de barn som går i skolan just nu

De försenade besluten och planerna för en ny skolstruktur på ön bör inte användas som en ursäkt för att försena åtgärder. Barnens nuvarande och omedelbara behov kan inte ignoreras i väntan på framtida strukturändringar. Oavsett om ett beslut i skolstrukturfrågan fattas imorgon så dröjer det flera år (och många sjätteklassare) innan den eventuella nya strukturen är färdigbyggd och kan tas i bruk. Vi har en skyldighet att se till att även de kommande årens sjätteklassare får en rättvis, jämlik, god och trygg utbildning och att de inte faller mellan stolarna.

Utdrag ur "Återremiss av skolstrukturen” sid 21 där det tydligt framgår att alla alternativ som utreds kommer att ta minst 4-6 år innan de kan tas i bruk.


https://www.tjorn.se/download/18.5bfd744717a36c49e0b1e79e/1624544690729/Rapport%20skolstruktur%20210604.pdf

Det finns inga skäl utifrån varken ett barnperspektiv eller ett utbildningsperspektiv att behålla nuvarande system med att flytta över årskurs 6 till högstadiet, utan enbart ekonomiska skäl och vi får aldrig kompromissa med barns rätt till trygghet, hälsa och en kvalitativ utbildning enbart av ekonomiska orsaker.


Utmaningen med eventuell utrymmesbrist på Myggenäs skola, och övriga aktuella mellanstadieskolor, hanteras vid behov genom att skapa nya lokaler med hjälp av moduler. Denna lösning är mer fördelaktig och anpassningsbar än att ha årskurs 6 på en redan överbelastad högstadieskola. Dessutom skulle det frigöra utrymme på Häggvallskolan för äldre elever, vilket gynnar både yngre och äldre elevers behov.

Våra insändare

Insändare publicerad 2024-03-21 på ST-tidningen.se

En skolutredning utan barnperspektiv


Det är uppseendeväckande att utredningen inte belyser vilka konsekvenser en eventuell förändring skulle kunna ha för våra barn, menar Föräldrainitiativet tahem6orna.nu.

Med anledning av barn- och utbildningsförvaltningens utredning titulerad “Utredning av skolplacering årskurs 6 östra Tjörn” – offentliggjord 18/3, vill vi belysa några punkter.


Utredningen innehåller välgrundade analyser kring både lokalfrågan på Tjörns skolor såväl som generella personalförhållanden för vår kommuns fantastiska skolpersonal. Det gör oss uppriktigt glada, att både politiker som förvaltning är mån om goda villkor för skolpersonalen.


Det är dock ytterst uppseendeväckande att utredningen inte belyser vilka konsekvenser en eventuell förändring skulle kunna ha för våra barn.


Det man i folkmun brukar kalla för en “barnkonsekvensanalys”, används för att "Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa." Således kan man undra varför en analys av både lokalfrågor och personalfrågor ansågs vara rimligt att beakta, men barnens perspektiv och aspekter som till exempel social mognad, betygsättning, trygghet och sammanhållen skolgång, saknas.


Konsekvenserna av ovan (både positiva som negativa) utelämnas till den milda grad att endast tre enkätfrågor till nuvarande barn i klasserna 5, 6 och 7 tas fram. Var är barnkonsekvensanalysen och hur kan den missas i en utredning som påverkar närmare hundra barn i vår kommun varje år? Vi noterar här också att våra argument, som bygger på samtal med föräldrar, skolpersonal, polis med flera som följt situationen på olika sätt under de senaste åren, står i stort sett obemötta.

Enligt förvaltningen självt ingår inte ovan i utredningsuppdraget från barn- och utbildningsnämnden (BUN). Följdfrågan blir således hur ett välgrundat och avvägt beslut skall kunna tas i frågan?


Vi uppmanar politikerna att lägga undan prestigen och visa att man önskar medborgardialog genom att leda med exempel. Målet är öppet och bollen ligger i era händer!


Föräldrainitiativet tahem6orna.nu


Insändare publicerad 2024-02-09 på ST-tidningen.se samt den tryckta tidningen som kom ut v. 7

Ledande politiker vill flytta 11-åringar till högstadieskolor

11-12-åringar ska få lov att vara barn ett år till och inte placeras i en högstadiemiljö med allt vad detta innebär. Det skriver föräldrainitiativet tahem6orna.nu på Tjörn i sin insändare.

Sedan föräldrainitiativet tahem6orna.nu startade i höstas har vi haft dialog med företrädare från flertalet partier på Tjörn. Vi kan konstatera att det har varit ytterst tunt med rimliga motiveringar kring hur våra sjätteklassare på Häggvall skall kunna garanteras likvärdiga eller bättre förutsättningar för lärande och en trygg skolmiljö jämfört med respektive mellanstadieskolor. Detta hindrar dock uppenbarligen inte ledande politiker i Barn- och utbildningsnämnden från att nu propagera för en flytt av sjätteklassarna till högstadiet även på västra Tjörn.


Bland annat har det anförts att betygsättningen skulle bli mer objektiv och jämn för att kompetensen bland lärarna antas vara högre på högstadiet, samt att de är ”mer vana att sätta betyg”. Detta framstår för oss närmast som en ringaktning av mellanstadielärarnas kompetens.


Kostnaden för återflytt skulle, enligt ordförande, behöva kompenseras med neddragning av antalet lärartjänster. Beaktat att tidigare uppskattningar av kostnaden visar att denna skulle kunna täckas flera gånger om inom förvaltningens genomsnittliga överskott de senaste åren så ställer vi oss något frågande till det argumentet.

Vidare råder en skriande lokalbrist på Häggvallskolan, som bland annat lett till att man inte kan ha renodlade NO-salar längre. Detta skulle givetvis avhjälpas med en återflytt av sexorna, och måste rimligen också beaktas vid en kostnads- och nyttoanalys.


En uppfattning vi fått till oss är att sexorna skulle sporras till bättre prestationer genom flytten till högstadiemiljön. Detta är inget som styrks av betygsstatistik i nuläget, och baksidan av myntet är att de negativa effekterna har visat sig kunna bli desto större för de som inte är redo.

Vi anser att mellanstadielärare är de som är bäst lämpade att utmana och utveckla de elever i åk 6 som har lätt för sig i skolan, och att 11-12-åringar ska få lov att vara barn ett år till och inte placeras i en högstadiemiljö med allt vad detta innebär.


Barn- och utbildningsnämnden har nyligen gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av en återflytt av sexorna.


Vi hoppas att denna utredning kommer klargöra förutsättningarna på ett bra och objektivt sätt, men vill samtidigt understryka att vi ser ett sammanhållet mellanstadium som en självklarhet i våra skolor, och som bör tilldelas prioritet och resurser därefter.


Christoffer Widegren, förälder, Maria Espe, förälder. Mikaela Wahlbro, förälder, Bodil Falk, förälder, Torbjörn Blom, förälder, Sabina Diehl, förälder, Lina C, förälder, mfl.

Insändare publicerad 2023-11-16 på ST-tidningen.se samt den tryckta tidningen som kom ut v.47

Det är dags att låta sexorna gå kvar i sina respektive skolor

Vad hände med beslutet om att alla sjätteklassare på Tjörn skulle få gå kvar på sina respektive mellanstadieskolor? undrar de föräldrar som skrivit en insändare om skolsituationen på ön.

I september 2018 antog kommunstyrelsen på Tjörn ett beslut om att alla sjätteklassare skulle få gå kvar på sina respektive mellanstadieskolor. Barn och utbildningsförvaltningen inledde det förberedande arbetet, mer tid begärdes, men sedan hände inget mer i frågan. En motion lämnades in i mars i våras, vilken närmast kan beskrivas som en påminnelse i ärendet, och där beskedet var tydligt om att kommunen inte har för avsikt att genomföra det tidigare antagna beslutet.


Huvudskälet till att sexorna åter skulle få gå kvar på sina respektive mellanstadieskolor var kort och gott att skolmiljön på högstadieskolorna helt enkelt vare sig är anpassad eller lämplig för sjätteklassare, och då den tidigare åtgärden var något av en nödlösning som främst motiverades av lokalbrist.

Att upplägget inte har fungerat särskilt väl framgår inte minst av åtskilliga mer eller mindre otrevliga händelser och situationer under senare år, där exempelvis ett betydande antal sjätteklassare på Häggvallskolan har känt en stor otrygghet i mötet med äldre elever, inte vågat lämna klassrum eller fritidslokaler och till och med blivit hemmasittare.


Det finns också åtskilliga vittnesmål om hur sjätteklassare via olika former av påtryckningar har utnyttjats av äldre elever för att exempelvis köpa eller rent av snatta varor, samt langa vejp.


Oviljan att ta tag i denna angelägna fråga från såväl politik som förvaltning framgår tydligt av de beslut som tagits av kommunstyrelse och kommunfullmäktige under våren, vilka lutar sig mot en tjänsteskrivelse från Barn- och utbildningsförvaltningen där argumenten är diskutabla i ett flertal avseenden.

Att det var för sent för att genomföra förändringen inför läsåret 2022/2023 när frågan väl återuppväcktes i våras må vara korrekt, men med tanke på att det gått mer än fem år sedan beslut kan man kanske anse att mer borde ha hänt. Lokalfrågan har knappast visat sig vara ett oöverstigligt problem i nuläget, vare sig när det gäller ytor eller förutsättningar och behov för olika elevgrupper.

Vidare lyfts problematik med att omorganisera och balansera personalstyrkan, och till och med uppfyllandet av arbetsmiljöansvaret fram som ett stort problem, med bland annat risk för att förlora lärare (samtidigt framförs personalomsättningen som ett motargument till att sexorna skulle få mer kontinuitet i undervisning och betygsättning om de fick gå kvar). Man kan tycka att det borde finnas kompetens och resurser inom förvaltningen för att hantera en så pass enkel och mindre omfattande omorganisation (i storleksordningen 20 procent av eleverna på Häggvall berörs) på ett bra sätt.


I ett argument om att Häggvallskolan renoverats för knappt 1,3 miljoner kronor för att anpassas till sjätteklassare medger Barn- och utbildningsförvaltningen i stort sett problemen i klartext, citat ”Eleverna vistas i högre utsträckning i sina egna klassrum, vilket i sig innebär minskad rörlighet inne i skolan, vilket i sin tur bidrar till färre konflikter”.


I nuläget har frågan om sjätteklassarna hänvisats till det övergripande arbetet med ny skolstruktur. Detta är en komplex fråga som har utretts ett flertal gånger, samt där politisk oenighet råder, och det kommer oavsett beslut att ta åtskilliga år innan en ny skolstruktur kommer på plats.

Vi anser att det är helt oacceptabelt att våra sjätteklassare fortsatt hålls kvar i denna olämpliga och temporära lösning, och kräver att politiker och ledning inom barn- och utbildning omedelbart inleder arbetet med att verkställa tidigare beslut så att de blivande sexorna kan gå kvar på sina respektive mellanstadieskolor från och med hösten 2024.


Christoffer Widegren, förälder, Maria Espe, förälder. Mikaela Wahlbro, förälder, Bodil Falk, förälder, Torbjörn Blom, förälder, Sabina Diehl, förälder, Lina C, förälder, Terese Johansson, förälder, Linn Heiel, förälder, Maria Ödman, förälder
Kontakta oss

Har du frågor eller vill engagera dig mer? Tveka inte att kontakta oss på info@tahem6orna.nu

Vi är politiskt obundna.


Maria Espe, Bodil Falk, Christoffer Widegren, Mikaela Wahlbro, Torbjörn Blom, Sabina Diehl, Henrik Espe. Lina C, Maria Ödman mflFacebook Logo Circle Blue Vector